EL | EN

Νομικό Πλαίσιο για τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2741/99, τους αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 Ν. 2843/2000:

«Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και ιδίως:

 1. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο τον φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Σε περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους.
 2. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.
 3. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής, για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
 4. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 5. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους, ή και με άλλο τρόπο.»

Σύμφωνα με το αρθρ. 21 Ν. 1733/1987:

 1. «Με τη σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογία και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως τα εξής:
  1. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
  2. Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
  3. Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών.
  4. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.
  5. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά.
  6. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.
  7. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.
 2. Είναι άκυροι οι όροι:
  1. Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιέχουν ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρθρου 3 του Κανονισμού αριθ.2349/1984 τους Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Αρ.L 219/15) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στην άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  2. Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν απαγόρευση εξαγωγών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και δημοσίου συμφέροντος και εφόσον η απαγόρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υποχρεώσεις τους χώρας.»

Καταχώρηση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας

 1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από τον συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή τους στον ΟΒΙ.
 2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας. Οι καταχωρημένες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ή τα στοιχεία τους, τηρούνται απόρρητα.
 3. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρησης συμβάσεις με αντικείμενο:
  1. Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδαπών μηχανικών και τεχνικών για την εγκατάσταση ή την επισκευή εργοστασίων ή μηχανημάτων.
  2. Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ’ όσον δεν συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση για εκείνον που προορίζονται.
  3. Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επισκευές, εφόσον έχουν αφορμή παλαιότερη καταχωρημένη συμφωνία.
  4. Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις στους εργαζομένους σ’ αυτές.
  5. Οπλικά συστήματα.
 4. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώρηση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν είτε να καταθέσουν αντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο. Αγωγή ή αίτηση σε δικαστήριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία απορρέει από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίωση του ΟΒΙ ότι τηρήθηκε η διάταξη της παραγράφου αυτής.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύνταξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για στατιστική χρήση.
 6. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας στον ΟΒΙ μπορεί να συνεπάγεται για τον ή τους συμβαλλόμενους καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον ΟΒΙ. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.