EL | EN

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Α.Π.Θ. για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Σκοπός

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων. Ο Ειδικός Λογαριασμός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Α.Π.Θ. και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ως ο Πανεπιστημιακός θεσμός για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, καθώς και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η Ολομέλεια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αποτελείται από ισάριθμα με τα τμήματα του Α.Π.Θ. μέλη ΔΕΠ τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περιλαμβάνουν:

 • τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες
 • την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων
 • την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών
 • την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού»

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι το διοικητικό - οργανωτικό όργανο του Ειδικού Λογαριασμού και οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

 • παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του «Ειδικού Λογαριασμού»
 • εκτέλεση αποφάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και γραμματειακής της υποστήριξη
 • εισηγήσεις και συνεργασία σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του «Ειδικού Λογαριασμού»

Η Ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας συνίσταται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών ελέγχου και συγκεκριμένων συστημάτων πιστοποίησης, τα οποία εγγυώνται την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. H στρατηγική ποιότητας της Επιτροπής στα πλαίσια του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, ξεκίνησε με την πιστοποίηση του «Ειδικού Λογαριασμού», το Νοέμβριο του 2002, με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000. Ο διεθνής αυτός τίτλος εξασφαλίζει τη λειτουργία του οργανισμού με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με στόχο τόσο την ικανοποίηση των πελατών και όσο και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ίδιου του οργανισμού.

Η δημιουργία ενός πόλου έλξης των Φορέων Χρηματοδότησης καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελούν την κεντρική ιδέα της Πολιτικής Ποιότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ.

Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • Τη δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό.
 • Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Οργανισμού.
 • Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων Χρηματοδότησης).
 • Την δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης των έργων.
 • Την δημιουργία εργαλείων γρήγορης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με του συνεργάτες μας (ΕΥ) και το ευρύ κοινό.
 • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο.
 • Την θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων.
 • Την προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο στην εφαρμογή όσο και στην βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους.
 • Την σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος.
 • Την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα.

Η Αριστεία

Η πολιτική αριστείας συνίσταται στην ενθάρρυνση της διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία επιστημονικής γνώσης. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών μονάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες δράσεις, αποτελούν τα κύρια συστατικά της πολιτικής αριστείας τα οποία στηρίζει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Η Δραστηριότητα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χάρη στο ευρύ φάσμα επιστημονικών δράσεων που καλύπτει (12 Σχολές, 42 Τμήματα, 289 Εργαστήρια), έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους ερευνητές. Οι τομείς στους οποίους υλοποιούνται τα ερευνητικά έργα αφορούν κυρίως στο περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), στην πληροφορική, στις νέες τεχνολογίες και στη νανοτεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες, στις βιομηχανικές τεχνολογίες, στις μεταφορές, στη βιοτεχνολογία, στη βιοϊατρική και υγεία, στη γεωργία, δασοπονία & αλιεία, στην εκπαίδευση και στη γλώσσα, στην ιστορία και αρχαιολογία, στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

Με την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας να φροντίζει για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις της εποχής και την πολιτική αριστείας να τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. προωθεί και υλοποιεί μια σειρά δράσεων που αφορούν κυρίως στα εξής:

Υποτροφίες αριστείας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές που πραγματοποιούν έρευνα στο Α.Π.Θ.

Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας της Βασικής Έρευνας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ενισχύει την ερευνητική δραστηριότητα της βασικής έρευνας και των ανθρωπιστικών επιστημών παρέχοντας χρηματοδοτήσεις, με στόχο την ανάδειξη νέων δυνατοτήτων του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου, για τη σύνταξη, υποβολή και εκτέλεση ερευνητικών προτάσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή χρηματοδοτεί ανταγωνιστικές ερευνητικές προτάσεις.

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ενισχύει την έρευνα στο Α.Π.Θ. μέσα από την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο αναπτύσσει κατάλληλους μηχανισμούς για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες προς τους ερευνητές για τη χορήγηση και κατοχύρωση αδειών ευρεσιτεχνίας, υποστηρίζει τη δημιουργία εταιριών τεχνοβλαστών (spin off) και δημιουργεί καινοτόμα εργαλεία για την προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συγγραφής Ερευνητικών Προτάσεων για τα μέλη του Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ερευνητές, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την οργάνωση και συγγραφή προτάσεων ερευνητικών έργων, τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και τη διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίων - Εκδηλώσεων του Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου λειτουργεί το Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίων. Το Γραφείο, το οποίο στεγάζεται στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ., όπου λειτουργούν τρία πλήρως εξοπλισμένα αμφιθέατρα αλλά και κοινόχρηστοι χώροι για ειδικές ή παράλληλες εκδηλώσεις, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων μέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, συντονισμού, γραμματειακής υποστήριξης, επεξεργασίας και επιμέλειας πληροφοριακού υλικού και εντύπων, δημοσιότητας, προβολής, εστίασης κλπ.

Υποδομές και δίκτυα επικοινωνίας για την έρευνα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των υποδομών επικοινωνίας για την έρευνα χρηματοδοτεί την αναβάθμιση πανεπιστημιακών δικτύων δεδομένων και φωνής από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων της.

Πιστοποίηση εργαστηρίων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Α.Π.Θ. για την αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής και προσαρμογής στα διεθνή πρότυπα για την ερευνητική αριστεία, ενισχύει την πιστοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστήμιου κατά τα πρότυπα των σειρών ISO 9000, ISO/IEC17025 και ΕΝ 45001.

Κινητικότητα ερευνητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ενισχύει τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Α.Π.Θ. μέσα από την εξυπηρέτηση και την παροχή πληροφοριών σε αλλοδαπούς ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιστημονικά στην Ελλάδα. Πληθώρα ερευνητών έχουν ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο της Επιτροπής για ζητήματα οικονομικού και πρακτικού χαρακτήρα και κυρίως για θέματα όπως δυνατότητες χρηματοδότησης, υποτροφίες, κοινωνική ασφάλιση, εκμάθηση γλώσσας, κλπ.